OBCHODNÍ  PODMÍNKY

Pro nákup v internetovém obchodě Svařovací technika Vyzrál

I.      Smluvní strany

I.I      Provozovatel

             Provozovatelem internetového obchodu I.Vyzrál – svařovací technika je Ivo Vyzrál,

            se sídlem Tymákov 284, Tymákov, PSČ 332 01, IČO 13891537, DIČ: 5806170348,

            firma zapsaná v živnostenském rejstříku Magistráti města Plzeň – živnostenský úřad,

            Č.j. Živn 19038/09/Kaš,  …. ( dále jen prodávající )

 I.II.               Zákazník

            Spotřebitel – fyzická osoba

            Firma – podnikatel – právnická osoba

            ( dále jen zákazník )

 

 1.    Objednávka zboží

           Seznam zboží na stránkách www.svarovani-plzen.cz je katalogem běžně dodávaného

          zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost

          zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

          Ceny zboží si může zákazník ověřit u jetnotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a

          dalších poplatků může ověřit v sekci Doprava.

 

III.   Kupní smlouva

 

           Zákazník odesláním objednávky z internetového obchodu I. Vyzrál-svařovací technika,

           uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu na dálku ve smyslu § 53 občanského zákoníku.

           Zboží je možné objednat výhradně v internetovém obchodě. Jiné formy objednávky

           ( telefon, fax, e-mail...) jsou možné jen se souhlasem prodávajícího.

           Veškeré objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu I. Vyzrál-

           svarovací technika, jsou závazné pro obě smluvní strany. Zákazník potvrzuje seznámení

           se s těmito obchodními podmínkam, a to včetně reklamačního řádu, a vyslovuje s nimi       

           souhlas v okamžiku odeslání objednávky.

 

           Objednávka je ze strany zákazníka potvrzena dokončením objednávky ( odesláním košíku

           ke zpracování ) a tím se stává pro zákazníka závaznou.

           Ze strany prodávajícího se stává objednávka závaznou po odeslání potvrzení zákazníkovi.

           Tímto potvrzením se nemyslí rekapitulace objednávky, která je zaslána zákazníkovi

           v momentě odeslání košíku ke zpracování.

           Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy

           dojde k potvzení objednávky ze strany prodávajícího formou elektronické pošty.

           Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem přede-

           psaných údajů a náležitostí.

           Vlastnické právo ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka

           okamžikem jeho převzetí, za podmínky, že kupní cena je zaplacena.

 

 

           Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového

           obchodu I. Vyzrál-svarovací technika, zákazník dává prodávajícímu souhlas ke

           shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech.

           U zboží v sekci Akce je akční cena platná po dobu trvání této akce, nebo do vyprodání

           zásob. Obrázky u zboží mají ilustrační charakter, popisek přejímá tedy větší váhu

           v popisu zboží. I přes veškerou snahu, nejsme schopni dodat ke každému zboží reálnou

           fotku.

 

 1. IV.            Storno objednávky

 

           Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních

           podmínek ( OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Sb. ). Pokud zásilka, zaslaná na dobírku,

           nebude zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník,

           bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží

           a manipulační poplatek ( smluvní pokuta ) ve výši 1000,- kč. Pokud bude objednávka

           ze strany zákazníka zrušena ještě před axpedicí, může prodávající nárokovat dle

          OZ §545 smluvní pokutu za porušení kupní smlouvy ve výši až 50% z ceny zrušené

          objednávky. Výjimku tvoří pouze případ, kdy prodávající nesplní některou ze svých

          povinností ( nejčastěji neodeslání objednávky v uvedeném termínu. Nevztahuje se na

          to, pokud byl zákazník předem informován o delší době dodání! ). Nevyzvednutá

          dobírka : nepřevzetí zásilky, není považováno  za řádné odstoupení od smlouvy.

          Každá, takto vrácená dobírka, bude sankciována. Na email nespolehlivého zákazníka

          budou zaslány podklady pro platbu skutečně vynaložených nákladů na odeslání zásilky.

          Po případném neuhrazení bude pohledávka postoupena právnímu oddělení k dalšímu

          vymáhání. Tato částka se může vyšplhat až na několik tisíc korun. Navíc si vyhrazujeme

          právo na odmítnutí další objednávky takto nespolehlivého zákazníka.

          Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou

          v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávk budou postoupeny společ-

          nosti EURO INKASNÍ s.r.o , k vymáhání, včetně všech nákladů s tím spojených a úroků

          z prodlení ve výši 0,5% za každý den. Jako dlužníka vás také necháme zapsat do

          Centrálního registru dlužníků.

 

           Prodávající může objednávku zákazníka  zrušit v případě, že se mu chování zákazníka

           jeví jako nevhodné  a vystavuje prodávajícího v nebezpečí, že by v důsledku tohoto

           jednání mohla prodávajícímu vzniknout finanční, materiální nebo jiná škoda. Prodávající

           si rovněž vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že objednané zboží se už

           nevyrábí/nedodává, nebo prodávající není schopen dodržet udanou dobu dostupnosti.

           Prodávající může odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou

           prodávající nakupuje od dodavatelů a nebyla mu v době objednávky známa. Prodávající

           v takovém případě kontaktuje zákazníka a informuje ho o možnostech řešení. Pokud

           se zákazníkem nedojde k dohodě, je oprávněn prodávající od smlouvy odstoupit.

 

 1. V.                Kupní cena

 

            Kupní cena je složena z ceny objednaného zboží, včetně DPH a dalších poplatků, jako

            manipulačního poplatku, pojištění dopravy, recyklačního poplatku, doběrečného

            poplatku, popř. Dalších poplatků stanovených zákonem, těmito obchodními podmínkam,

            nebo jinými podmínkami stanovenými Prodávajícím.

 

           

 

            Pro účely těchto podmínek se manipulačním poplatkem rozumí náklady prodávajícího

            na balení, dopravu zboží a manipulce potřebná k zajištění závazků prodávajícího.

 

             Aktuální ceny jsou vždy k dispozici v ceníku a katalogu internetového obchodu.

             Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

             Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečněné objednávky.

 

             U zboží větší hmotnosti než 30 kg, nebo má větší rozměry, než stanovené přepravcem,

             bude manipulační poplatek stanoven prodávajícím dle ceníku, nebo individuálně u každé

             takovéto dodávky. Zákazník bude o této ceně informován telefonicky, nebo jiným

             způsobem před uskutečněním přepravy.

             U zboží v sekci „AKCE“ je akční cena platná po dobu trvání této akce, nebo do

             vyprodání zásob.

 

                VI:  Způsob platby

 

             Kompletní kupní cenu lze uhradit takto :

 

a) v hotovosti ( Platbu v hotovosti lze provést pouze v kontaktním centru  prodá-

                         vajícího, při osobním odběru zboží )

b) na dobírku

c) převodem na č.ú. 165547311/0100

 

             Daňový doklad je součástí zásilky

 

             V případě stornování objednávky, nebo její části ze strany prodávajícího ( zboží je

             doprodáno ) je uhrazena kupní cena( případně její část )  odeslána na číslo účtu, z něhož

             byla poukázána, zpravidla do třiceti dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

             Daňový doklad může být zaslán i elektronicky, nebo poštou.

 

VII.          Pojištění

 

                     Zboží je po dobu přepravy pojištěno.

 

 1. VIII.   Dodací podmínky

  

                     Zboží je možno dodat takto :

 

               VIII. I.  Osobním odběrem

 

               VIII. IIObchodním balíkem doručeným prostřednictvím České pošty nebo

                přepravní společností

 

                Zboží se považuji za dodané doručením na adresu , kterou zákazník stanovil

                v objednávce.Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností

                prodávajícího dodáno v co nejkratší době poštou, nebo jiným přepravcem,

                od závazného potvrzení objednávky.

                Dodací lhůta u zboží, které není skladem, se stanoví na základě dohody s prodávajícím.

 

 

 

 

                U dodaného zboží není ze strany prodávajícího zajišťována montáž zboží. Montáž

                si zajišťuje zákazník sám na vlastní náklady.

                Zboží se zpravidla dodává na základě dohody se zákauníkem k tzv. „patě domu“.

                Zboží se zpravidla nedodává do vyšších pater domu, není-li dohodnuto jinak.

             

 

                 Za dodání do vyšších pater se hradí poplatek, jehož výši stanoví prodávající.

 

 1. IX.         Převzetí zboží

 

                 Zboží doručené přepravcem.

                 Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud  je zjištěno

                 mechnické poškození obalu výrobku, sepíše se za přítomnosti dopravce záznam o

                 poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

                 Na základě vyhotovení záznamu bude zákazníkovi , v případě poškození zboží,

                 poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

                 Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží

                 a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

                 Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na

                 zvoleném  dopravci, více v sekci Doprava.

 

                 Zboží převzaté osobně.

                 Zboží je zákazníkovi v provozovně prodávajícího rezervováno po dobu 3 pracovních

                 dnů od výzvy k odběru zboží.

                 Zákazník má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní

                 smlouvy prohlédnout.

                 V případě osobního odběru zbožív provozovně prodávajícího se kupní smlouva

                  považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

 1. X.            Komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím

 

                 Komunikace mezi prodávajícím a zákazníkem je uskutečňována elektronickou

                 poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

 1. XI.         Odstoupení od kupní smlouvy

 

                 Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní

                 smluvené podmínky dodání.

                 Zákazník, který nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské

                 činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku, právo od

                 smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.

                 V případě zájmu o vrácení použitého zboží nabídneme k vrácení částku, odpovídající

                 hodnotě použitého zboží.

                 Využití prodloužené lhůty k vrácení zboží není možné u zboží, které zákazník získal

                 v reklamačním řízení ( výměna za nový kus )

                 Prodávající má právo jednostanně odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, a to

                 z technických, organizačních důvod, obchodních nebo jiných důvodů, kdy prodávající

                 z důvodů technické závady či jiných vliv§ nebude moci po určitou dobu provozovat

                 e-obchod či dostát řádnému splnění závazku plynoucího z uzavřené kupní smlouvy,

                 tedy dostát dodání objednaného zboží, za sjednanou cenu.

 

 

 

                 Projev této vůle je povinen učinit písemně formou elektronické pošty nebo jinými

                 prostředky komunikace  na dálku.

                 V případě úplného zrušení objednávky zákazníkem, již potvrzené prodávajícím,

                 může prodávající po zákazníkovi požadovat náhradu vzniklých nákladů.

                 Někteří zákazníci uplatňují své právo odstoupit od smlouvy poté, cozboží používali

                 v míře vyšší, než je míra nutná k tomu, aby se ujistili o povaze a funkčnosti zboží.

 

 

                 V tomto případě zákazník odpovídá za případné snížení hodnoty zboží.

                 Aby se zákazník ujistil o povaze a funkčnosti zboží, měl by s ním nakládat, nebo

                jej zkoušet jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v prodejně.

 

 1. XII.      Postup v případě odstoupení od smlouvy

 

                Vzhledm k tomu, že v případě odstoupení od se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo

                nahradí prodávající zákazníkovi a zákazník prodávajícímu veškerá přijatá plnění.

               

                Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu

                např. Elektronicky na emailovou adresu : info@svarovani-plzen.cz

 

                s textem :

                Chci odstoupit od objednávky č. ….. ze dne …..........

                Jméno a příjmení zákazníka

                Vrácené zboží

                Výše vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo :

                Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s příloženou kopií výše uvedeného dopisu.

                Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

                Zboží odeslané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním,

                nepoškozeném obalu ( bylo-li originálně baleno ), nesmí být použité, musí být

                nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd. ) a s kopií dokladu o koupi.

                Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu

                v jiném, než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady

                související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží.

                Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, ktará je prodávajícím

                v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem

                snížena.

                Zboží v žádním případě nezasílejte na dobírku – nebude převzato.

                V případě nedodržení některých z uvedených náležitostí, má prodávající právo

                odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato

                zpět.

 

 1. XIII.   Právo na odstoupení se nevztahuje na :

 

                 dodávku spotřebního materiálu, u kterého spotřebitel porušil originální obal, nebo

                 které je už nějakým způsobem použito.

                 Dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchilkách finančního trhu

                 nezávisle na vůli prodávajícího.

                 Dodávku zboží upraveného na přání zákazníka či zboží objednané speciálně a

                 výslovně na jeho přání a zboží, které nebylo v době objednávky skladem.

                 Věci hygienické a intimní potřeby.

 

 1. XIV.    Reklamace

 

                 Reklamace se řídí platným Reklamačním řádem v sekci Reklamace.

 

 1. XV.       Ochrana osobních údajů spotřebitele

 

                 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity

 

 

                  pouze pro interní potřebu Prodávajícího a nebudou zveřejňovány, poskytovány

                  třetí osobě a učiní veškerá opatření,aby tyto informace nebyly zneužívány.

                 Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických

                 a marketingových důvodů.

                 Prodávající se zavazuje, při nakládání s osobními daty, řídit Zákonem č. 101/2000

                 sb. o ochraně osobních údajů. V případě, že nastane právní skutečnost, na základě

                 které bude prodávající muset osobní informace o zákazníkovi třetí osobě,

                 prodávající se zavazuje, že takto učiní až po předchozím odsouhlasením daným

                 zákazníkem. Bez tohoto souhlasu není možno jakoukoliv informaci o zákazníkovi

                 poskytnout dále.

                 Zákazník tímto uděluje svůj výslovný souhlas ke shromažďování osobních údajů,

                 a to v souvislosti s registrací, kdy jsou prodávajícím požadovány od zákazníka

                 základní informace, jež budou dále doplňovány po provedení závazné objednávky.

                 Zákazník je oprávněn požadovat provedení výmazu svých osobních údajů z databáze

                 vedené prodávajícím.

 

 1. XVI.    Závěrečná ustanovení

 

                  Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi

                  prodávajícím a zákazníkem.

                  Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky

                  vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.svarovani-plzen.cz

                  nejméně měsíc před jejich účinností.

 

 

                  Odběr akčních nabídek

 

                  Jméno

 

                  e-mail

 

                                                       Přihlásit se k odběru

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                

 

     REKLAMACE     

 

 

               Pro rychlé zařazení Vaší reklamace do řízení, prosím využijte  formulář pro reklamaci

 

 

1)                Záruční lhůta, platná pro všechny výrobky, je 24 měsíců od data prodeje. Nevztahuje

se na výrobky , jejichž živitnost je kratší než záruka, např. Baterie ( podléhají

běžnému opotřebení )

2)                Kupující je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím neprodleně po převzetí

a o případných vadách informovat prodávajícího písemně ( e-mailem) nebo

telefonicky.

3)                Reklamované zboží musí kupující zaslat doporučeně, ne dobírkou – ta nebude

přijata, na adresu : Ivo Vyzrál – svařovací technika

                               Borská 67

                               316 00 Plzeň

 

a) zboží raději posílejte v originálním obalu a dobře zabalené

b) pro zrychlení reklamačního řízení doporučujeme spolu s reklamovaným zbožím

           zaslat : - daňový doklad záruční list ( pokud u zboží existuje). Vyplněný

           reklamační list ( ke stažení níže), podrobný popis závady

c) prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů,

           funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako

           škos způsobených vnějšími vlivy a chybnou manipulací. Na vady tohoto

           původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

          Důvody reklamace

 

                   V případech, kdy jste obdrželi :

 

            

a)  zboží poškozené 

b)  zboží došlo nekompletní – Pozor, pokud si objednáte více zboží s různou

           dodací lhůtou, je možné, že vám byla zásilka rozdělena, o čemž budete

           informováni elektronicky

c)  došlo Vám jiné zboží, než jste objednali ( např. Došlo k záměně zásilek na naší

           straně )

 

                         Můžete tyto zásilky reklamovat.

 

 

                           Lhůta pro vyřízení reklamace

 

                   a) reklamace nusí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta

                               začíná běžšt následující den po doručení zboží do servisního střediska

                               a končí vyřízením reklamace v servise či u prodejce

 

 b)  na dárky, které jsou poskytovány źcela zdarma, nelze uplatňovat žádná práva

                    spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy  a veškeré

                    normy dle platné legislativy ČR

c)                 náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou

                    uhrazeny při splnění těchto podmínek :

 

1)                předem bude dohodnuto s naším reklamačním sddělením, že si  zboží

dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady,

2)                reklamace bude oprávněná ( nebude se jednat např. O závadu

způsobenou chybnou obsluhou , mechanickým poškozením apod. )

3)                podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou

reklamovaného zboží

4)                písemně doložíte výši nákladů ( účtenka za poštovné,přepravní list apod. )

 

 

                       Upozornění :  lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze

                                              zboží (např. Náklady za poštovné nikoliv za taxi službu ).

 

 

             Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud výrobek byl :

 

 

1)                  poškozen při přepravě ( Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned

                     řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od

                    dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně

                     informovat prodejce ).

2)                  poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou

                    v rozporu s uživatelskou příručkou ( pokud u výrobku existuje).

3)                  používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům  apožadavkům uvedeným v

                     dokumentaci ( pokud u výrobku existuje )

4)                  poškozen působením živlů

5)                  poškozen uskladněním

6)                  poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvednými

                      v dokumentaci ( pokud u výrobku existuje )

7)                  poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN

 

                 

                        Kdy může zákazník požádat o vrácení peněz ?

 

                    a) Jestliže tedy zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv

                        důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou vám

                        zpět zaslány peníze ( ať již bankovním převodem nebo složenkou ).

 

Standardně vracíme peníze na účet, proto přiložte k žádosti i číslo účtu, na který můžeme peníze

vrátit. Podmínky pro vrácení peněz jsou :

 

                    a) zboží musí být naprosto neporušené, bez známek užívání nebo opotřebení,

                        v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje.

                    b) zákazník musí odeslat zásilku do 20 dnů od obdržení zboží.

 

 

 

 

 

 

 

Zboží zasílejte pouze jako doporučený dopis nebo balík s udanou cenou, ne dobírkou – ta nebude

přijata – na adresu :

 

Svařovací technika – Vyzrál s.r.o.

Borská 67

316 00 Plzeň

 

– V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník

povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu

a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozrný obal, opotřebení zboží apod. ).

– Záruka vrácení peněz se nevstahuje na software.

– Vráceny jsou pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné.

 

   Postup reklamace

 

1)     Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě I. Vyzrál – svařovací technika, doporučujeme vyplnit formulář v sekci „ reklamace“, kde bude

uveden zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis

závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu, konkrétně adresu autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresu,

kam zákazník zašle reklamované zboží a formulář „ průvodka reklamovaného zboží „.

Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku.

2)     Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli,

nebo si servis vyhrazuje právo na delší reklamační řízení.

3)     Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přrpravním obalu,

protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

4)     V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného ve výši

nutných nákladů k bezpečnému doručení. ( Nutno doložit doklad k této přepravě )

5)     V případě neoprávněné reklamace a nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů

spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu

nákladů, které vznikly na jeho straně ( pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např.

O opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany

jednalo o zneužití práv spotřebitele. )

 

          Vyřízení reklamace

 

 1. Prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po

posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

Následně bude zákazní vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

 1. Lhůta pro vyřízení reklamace je, dle zákona č. 634/1992 Sb., třicetidenní.
 2. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli,

nebosi servis vyhrazuje právo na delší reklamační řízení.

 1. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného ve výši

nutných nákladů k bezpečnému doručení. ( Nutno doložit doklad k této přepravě )

6)     V případě neoprávněné reklamace a nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů

spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu

nákladů, které vznikly na jeho straně ( pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např.

O opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany

jednalo o zneužití práv spotřebitele. )

Podle zákona č. 367/2000 Občanského zákoníku, máte jako soukromá osoba ( neplatí pro

objednávky na IČ ), možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Zboží však musí být v originálním

obalu a kompletní.

 Záruční doba

 • Záruční doba začína běžet pervzetím zboží zákazníkem.
 • Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží ( nebo jeho dílů ), způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 • Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání, nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce – výrobce zboží v ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží nakupují v rámci své podnikatelské činnosti ( nákup na IČ ).